• តម្រូវការចាំបាច់របស់យើង ...

  តម្រូវការចាំបាច់របស់យើង ...

 • ការហ្វឹកហ្វឺនដ៏ល្អមួយ ...

  ការហ្វឹកហ្វឺនដ៏ល្អមួយ ...

សេចក្តីផ្តើម

មហិច្ឆតា​របស់យើង​គឺការងារទាក់ទង​នឹងរថយន្ត​និងទោចក្រ​យានយន្ត។សុវត្ថិភាព​លើដង​ផ្លូ​វស​ព្វ​ថ្ងៃ​​គឺ​ជា​កា​រ​ចាំ​បា​ច់​ណាស់​។​ ​​ហេតុ​ដូ​ច្នេះ​​​ ​សុ​វ​ត្ថិ​ភា​ពរបស់លោកអ្នក​គឺជាគោលដៅរបស់យើងខ្ញុំ។

 

រថយន្ត និងទោចក្រយានយន្ត

កម្មវិធីនេះ​ផ្តោត​ទៅលើ​សារសំខាន់នៃ​គោលការណ៍​ជាមូលដ្ឋាន​នៃបច្ចេកវិទ្យា​យានយន្ត​សម្រាប់​រថយន្ត ​និងទោចក្រ​យានយន្ត។

 

សេវាមួយចប់

សាលា​ផ្តល់ជូន​នូវការបណ្តុះ​បណ្តាល​លើផ្នែក​សេវាកម្ម, ការថែទាំ,​ ការដំឡើង និង​ជួសជុល​ ​​គ្រឿង​​ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត និងទោចក្រ​យានយន្ត។​សាលាក៏ផ្ត​ល់​ឲ្យ​នូ​វ​ចំណេះ​ដឹ​ង ​ដែលប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងភាព​ហ្មត់ចត់អំពី​ប្រព័ន្ធ​កង់ និង​ប្រព័ន្ធ​ភ្លើងរថយន្ត​តាមប្រព័ន្ធ​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​ផងដែរ។

 

ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកយានយន្ត

Theory & Praxis

 • Electric theory- Engine theory- Maintenance
 • Lab & measurement
 • Electrical system
 • Basic skill
 • Welding
 • Suspension system
 • EFI system
 • Troubleshooting
 • Car electric system
 • Car suspension
 • Car engine
 • Air conditioning

 

«ការបណ្តុះ​បណ្តាល​ដ៏ល្អ ជាមួយនឹងឧបករណ៍​ទាន់សម័យ​ដើម្បីសុវត្ថិភាព​លោកអ្នក»

Supporters We Love